ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านวังม่วงร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ฯปราสาทข้าวเพชร

เมื่อวันที่  2 ธันวาคม  2554  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร

ได้เปิดการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกเป็นวันแรกมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12  โรงเรียน

ผลการแข่งขันวันนี้ ปรากฏว่าร.ร.วังม่วงชนะหลายรายการ คือ  แฮนด์บอลชาย /แฮนด์บอลหญิง 

วอลเลย์บอลชาย/วอลเลย์บอลหญิง/ปิงปองชาย 12 ปี/ปิงปองหญิง 12  ปี 

ขอแสดงความดีใจกับนักกีฬาทุกคนที่พาทีมชนะนะจ๊ะ  สู้ ๆ ต่อไปจ้า..

.เจอกันครั้งต่อไปวันที่  9 ธันวาคม 

นะจ๊ะ  สู้ ๆๆ

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14040485
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้

บ้านดอนกระทิง ฯ เตรียมความพร้อมประเมินรอบสาม

        พร้อมแล้วจ้า .......โรงเรียนบ้านดอนกระทิง ศีรษะช้าง  พร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอรอบสามแล้ว

       วันนี้  ดร.วิไล  วัชรพิชัย  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนโคราช  ได้ไปนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ที่โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง  พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานหรือกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

       ความสำเร็จของโรงเรียนนี้อยู่ที่

คณะครูมีความสามัคคีมุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานเต็มเวลาและเต็มความสามารถ

 

Last Updated (Wednesday, 08 June 2011 04:38)

 

ภาษาไทย …...เก็บข้อมูลคำพื้นฐานป.๑ ป.๒ และ ป.๓

        ดร.วิไล  วัชรพิชัย  ได้มาเก็บข้อมูลการใช้ภาษาของนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓  ของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  เพื่อให้สพฐ. นำไปสรุปและจัดทำรายงานการวิเคราะห์คำพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.๑-๓ เพื่อให้มีข้อมูลบัญชีคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓  ซึ่งสามารถใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดการเรียนการสอน  และวัดระดับความรู้ภาษาในด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         

กิจกรรมวันนี้ 

๑. คัดเลือกนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓ ชั้นละ ๑ คน

๒. สัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนด้วยคำถามเพื่อให้นักเรียนได้พูดสื่อให้เห็นถึงการใช้ภาษาของนักเรียน

๓.  บันทึกเทปจัดส่งให้ สพฐ.

 

         

Last Updated (Tuesday, 07 June 2011 05:58)

 

ภาษาไทย …...เก็บข้อมูลคำพื้นฐานป.๑ ป.๒ และ ป.๓

          สพฐ. จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์คำพื้นฐานของ นักเรียนชั้นป.๑-๓ เพื่อให้มีข้อมูลบัญชีคำพื้นฐานของ      นักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓  ซึ่งสามารถใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดการเรียนการสอน  และวัดระดับความรู้ภาษ ในด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          สพฐ. ได้มอบหมายให้ทุก สพป. เก็บข้อมูล-อัดเทปภาษาพูดของนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลการใช้ภาษาไทย     นักเรียนแล้วส่งไปให้ สพฐ.

          วันนี้  ดร.วิไล  วัชรพิชัย  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มทักษะภาษาไทย มาเก็บข้อมูลการใช้ภาษาของนักเรียนชั้นป.๑  ป.๒  และป.๓  ของโรงเรียนสุขานารี 

          ด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนด้วยคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว  เรื่องการเรียน  การดูโทรทัศน์  การอ่านหนังสือ  อาหารที่ชอบ  การเล่น  การใช้คอมพิวเตอร์  และอื่น  เพื่อให้ได้วงคำศัพท์ที่นักเรียนแต่ละคนใช้ในปัจจุบัน

Last Updated (Tuesday, 07 June 2011 06:01)

 

ครูภาษาไทยบ้านหนองแจง...ขยายผลการนำตัวชี้วัดสู่ห้องเรียน

สืบเนื่องจากคะแนน O-NET

          คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมิน ฯ นักเรียนชั้นป.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ปี ๒๕๕๒ = ๓๗.๗๕  ปี ๒๕๕๓ = ๓๐.๔๒ เมื่อเปรียบเทียบแล้วลด -๗.๓๓)

          สพป.นม.๑ จึงชวนพวกเราครูภาษาไทยเข้าประชุมปฏิบัติการ การนำตัวชี้วัดสู่ห้องเรียน เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนำตัวชี้วัดสู่การจัดการเรียนรู้  ซึ่งเชื่อว่าหากเรานำตัวชี้วัดมาเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้แล้ว  สทศ.จะออกข้อสอบพลิกแพลงอย่างไรผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยเราต้องสูงขึ้นแน่ในปี ๒๕๕๔

          ฉะนั้น  ชาวบ้านหนองแจง  นำโดยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมประชุมขยายผลการนำตัวชี้วัดสู่ห้องเรียน

          แล้วปี ๒๕๕๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแจงของเราสูงขึ้นแน่นอน

 

Last Updated (Monday, 06 June 2011 15:13)

 

โครงการอ่านได้ อ่านออก อ่านเก่ง...โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

                 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7    เข้าร่วมโครงการ   อ่านได้  อ่านออก อ่านเก่ง ของกลุ่มสุรนารี  ณ โรงเรียนสวนหม่อน เมื่อวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2554  นำโดยผู้อำนวยการ ชัยรัตน์ ชอบใหญ่ คุณครูประทุม  ศรีพันธ์ คุณครูสำรอง  เมี้ยนมิตร  และนักเรียน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                                    

                

Last Updated (Friday, 03 June 2011 14:50)

 

นิเทศ...การสอนภาษาไทย

 

          วันนี้  ดร.วิไล  วัชรพิชัย ได้ไปนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  ได้พบปะครูผู้สอนภาษาไทยและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ  พบว่า

ขั้นตอนการสอนภาษาไทย 

๑.      อ่านในใจ (เตรียมอ่าน อ่านในใจ  ตอบคำถาม  สร้างแผนภาพโครงเรื่องและ- เล่าเรื่องและเขียนตามแผนภาพโครงเรื่อง)

๒. อ่านออกเสียง (อ่านคำใหม่หรือคำยากในบทเรียน อ่านแบบฝึก และอ่านออกเสียงในบทอ่าน

๓. การใช้ภาษาและหลักภาษา (คัดลายมือ  เขียนคำบอก  แต่งประโยค ศึกษาความรู้ทางภาษาจากบทเรียน และทำแบบฝึกหัด

๔. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (อ่านบทอ่านหาแนวคิดสร้างโครงเรื่องและชื่อเรื่อง  เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากแนวคิด และเขียนเรื่องตามแผนภาพโครงเรื่อง)

๕. พัฒนาทักษะทางภาษา (กิจกรรมการฟัง พูด หาข้อคิดของบทเรียน เกม  เพลง   เล่นละคร  บทบาทสมมติ ฯลฯ)

๖. การอ่านบทร้อยกรองและอ่านเสริมบทเรียน (อ่านบทร้อยกรองในบทเรียนด้วยความชื่นชม

อ่านเสริมบทเรียนในบทเรียนโดยอ่านตามลำพัง  แล้วทำกิจกรรมการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน)

๗. การสอนซ่อมเสริม (สอนซ่อมเสริมเด็กเรียนช้าหรือเด็กเรียนอ่อนที่มีข้อบกพร่องในการเรียน และ สอนเสริมแก่เด็กปานกลางหรือเรียนเก่ง)

 

คุณครูภาษาไทยทุกท่านลองนำใช้....แล้วเด็กของท่านจะอ่านออกและเขียนได้ ๑๐๐%

Last Updated (Friday, 03 June 2011 14:48)

 

การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร ฯ ๒๕๕๑

          วันนี้ ดร.วิไล  วัชรพิชัย  ได้มานิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า

          โรงเรียนวัดสระแก้วจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาถูกต้อง เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนทั่วไปได้

ถูกต้องอย่างไร

          ๑. โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา

              รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี แยกเป็น

-          เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ๘๔๐ ชั่วโมง

-          เวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม   ๔๐ ชั่วโมง

          -    เวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวม ๑๒๐ ชั่วโมง (กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ชั่วโมง   ลูกเสือ-ยุวกาชาด  ๓๐ ชั่วโมง  ชุมนุม ๓๐ ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ชั่วโมง)

๒. รายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละระดับชั้น  ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมที่ชัดเจน มีผลการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้

๓. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา

 ๑)  ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐาน  จำนวน  ๘๔๐  ชั่วโมง  และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 

จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง

๒)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  คือ  ระดับ    ทุกรายวิชา

๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  ( ระดับผ่าน  ร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป )

๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  คือ  ระดับผ่าน  ร้อยละ  ๕๐   ขึ้นไป

๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  คือ  ระดับผ่าน  ร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป

 

มีเวลามาเยี่ยมโรงเรียนวัดสระแก้วของเราบ้าง

ชาวสระแก้วยินดีต้อนรับ

 

Last Updated (Friday, 03 June 2011 14:47)

 

กิจกรรมประกวดแข่งขัน ทักษะทางภาษาไทย ประเด็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

 

          สพฐ. จะดำเนินการโครงการรักษ์ภาษาไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕๔   มีกิจกรรมประกวดแข่งขัน ทักษะทางภาษาไทย ประเด็น พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 

 

กิจกรรมแข่งขันมีอะไรบ้าง

          ๑) ชั้น ป.๑ ป.๓ การเขียนเรื่องจากภาพ            

          ๒) ชั้น ป.๔ ป.๖ การเขียนเรียงความ 

          ๓) ชั้น ม.๑ ม.๓ การแต่งกลอนสุภาพ  

                สพป.นม.๑ ขอเชิญชวนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถภาษาไทยให้แก่นักเรียน  และจัดประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ในระดับโรงเรียนตามเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยที่แนบมาพร้อมนี้  และให้ส่งผลงานที่ชนะเลิศไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2554   เพื่อคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

          ในวันที่ ๑ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔  ดร.วิไล  วัชรพิชัย ไปประสานงานเชิญชวน โรงเรียนสุขานารี  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา  และโรงเรียนวัดสระแก้ว  ให้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถภาษาไทยและจัดประกวดแข่งทักษะทางภาษาในระดับโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกผลงานส่ง สพป.นม.๑

 

Last Updated (Friday, 03 June 2011 14:47)

 

กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ ..ที่โรงเรียนสวนหม่อน

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เราทำอะไรกันบ้าง

 

เริ่มจากเรามารายงานตัวและได้รับของแจก

 

  

 

Last Updated (Tuesday, 31 May 2011 18:17)

Read more...

 

โรงเรียนดอนท้าววิทยาเริ่มกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง

         เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2554  โรงเรียนดอนท้าววิทยาได้เริ่มกิจกรรม "เครือข่ายผู้ปกครอง" โดยเริ่มที่ชั้น อ. 1 - ป.2  วันที่  26 พฤษภาคม 2554 ชั้น ป. 3 - ป. 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ม.1 - ม.3  โดยเริมจากอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรก  และก็ดำเนินกิจกรรมอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์  
         การดำเนินงานกิจกรรม "เครือข่ายผู้ปกครอง"  นี้ โดยทางโรงเรียนได้คัดเลือกบ้านผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการดูแลนักเรียนทำการบ้านหลังเลิกเรียน  โดยจัดเป็นคุ้มหรือหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันอยู่กลุ่มเดียวกัน  ซึ่งมีผอ.โรงเรียน  ครูประจำชั้น  ครูประจำวิชา  และผู้ปกครองคอยดูแลให้คำปรึกษาและสอนการบ้าน  กิจกรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน  นักเรียนตื่นเต้นที่ได้ไปทำการบ้านร่วมกันโดยมีครูคอยชี้แนะ  ไปดูรูปกันเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์และสนุกแค่ไหน...โรงเรียนดอนท้าววิทยาจัดให้คะ...

Last Updated (Tuesday, 31 May 2011 01:41)

Read more...

 

โรงเรียนบ้านจอหอ ร่วมโครงการอ่านออก เขียนได้ และอ่านเก่ง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  นายปฏิพัทธ์  ทองเทียนวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ ประธานกลุ่มโรงเรียนจอหอ-บ้านโพธิ์   กล่าวรายงานโครงการอ่านออก  เขียนได้  และอ่านเก่ง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  กลุ่มโรงเรียนจอหอ-บ้านโพธิ์  ระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายสุวิทย์  ศรีฉาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้

 

Last Updated (Tuesday, 31 May 2011 01:09)

Read more...

 
More Articles...