ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ร.ร.บ้านเสลาถั่วแปบร่วมสมทบกองทุนครูของแผ่นดิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ โดยท่าน ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนครูของแผ่นดิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง จำนวน ๒,๓๐๐ บาท,นายชัยรัตน์  พบด่าน จำนวน ๙๐๐ บาท,นางสุชญา  ทนสันเทียะ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท,นางดวงจันทร์ จอมพุทธางกูร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท,นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท,นางกิ่งกนก  สุวรรณโคตร จำนวน ๕๐๐ บาท,นางสาวลัดดา  คงบรรทัด จำนวน ๕๐๐ บาท,นางสาลินี จิราสุวัฒน์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท,นางสาวภัทราภรณ์ นิลสมัคร จำนวน ๕๐๐ บาท,นางสาวเพ็ญประภา  ปิ่นกลาง ๓๐๐ บาท,นายพิศ  จงรวมกลาง ๕๐๐ บาท,นางสาวจิราภา  แบนอภัย จำนวน ๓๐๐ บาท และนางอุษา  มุ่งคีมกลาง ๒๐๐ บาท

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1921
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11386332
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมิน สมศ. รอบสาม : โรงเรียนบึงพญาปราบ

 เมื่อวันที่  30  มกราคม  2555  โรงเรียนบึงพญาปราบ นำโดย นางรุ่งนภา  บุญกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพญาปราบ

 คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม  นายสุวิทย์  ศรีฉาย  รอง ผอ.สพป.นม.1  

และนางศิริรัตน์  บุญตานนท์  นางพรรณภรณ์  ตู้กลาง   ศึกษานิเทศ  สพป.นม1 คณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเมือง ก.ท.ม.   พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  

alt

วันที่  31  มกราคม  2555

alt

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2555

              วันของการสรุปการประเมิน  โดยได้รับเกียรติ  จากนายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นม.1  นายเลิศ  พูนเกิดมะเริง

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชาวบ้าน  และนักเรียน  ได้รับฟังข้อสรุปจากคณะกรรมการ

ผู้ประเมิน

alt

ขอขอบพระคุณ             

             ขอขอบพระคุณ  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นม.1  นายสุวิทย์  ศรีฉาย  รอง ผอ.สพป.นม.1  

นางศิริรัตน์  บุญตานนท์ นางพรรณภรณ์  ตู้กลาง  ศึกษานิเทศ สพป.นม.1  นายเลิศ พูนเกิดมะเริง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนในการต้อนรับ  และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะผูประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาภายนอกรอบสาม  ครั้งนี้ด้วยค่ะ

Last Updated (Thursday, 02 February 2012 15:57)