ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง             : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสืออ่านนอกเวลา     

                            สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดนวลจันทร์

                            สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  

ผู้วิจัย                : นายวสันตรักษ์  อินทรกำแหง 

สถานที่ทำงาน  : โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ปี                      : 2553 

 

บทคัดย่อ 

 

                การวิจัยครั้งนี้มี จุดประสงค์ เพื่อ  

1.สร้างหนังสืออ่านนอกเวลา ชุด Easy English  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  

2.หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านนอกเวลา ชุด Easy English สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 119 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2553

โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  1 ห้องเรียน จำนวน 39 คน

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า IOC, E1/E2 , ,ร้อยละ, P, R

                ผลของการวิจัยพบว่า

1.หนังสืออ่านนอกเวลา ชุด Easy English สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านนอกเวลา จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่า ความสอดคล้องของหนังสืออ่านนอกเวลา กับจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกด้านอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1

2. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านนอกเวลา ชุด Easy English  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า หนังสืออ่านนอกเวลา มีประสิทธิภาพ 84.27/90.47

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13150474
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการภาคอีสาน จัดประชุมเพื่อสร้างความก้าวหน้า มั่นคง และสนับสนุนการจัดการศึกษา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการภาคอีสาน จัดประชุมเพื่อสร้างความก้าวหน้า มั่นคง และสนับสนุนการจัดการศึกษา

alt

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1

สมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสาน โดย นายสุรพงษ์ วิทยัน ประธานสมาพันธ์ฯ

พร้อมสมาชิก จำนวน 150 คน ได้จัดประชุมสัมมนา

ตัวแทนสมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสาน เพื่อพัฒนา ประสานงานและสร้างความเข้มแข็ง

ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้

ได้รับเกียรติจาก นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผู้แทนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเอง

เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในระบบราชการ ทั้งนี้ สมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสา

ได้รวมกลุ่มกันในการร่วมคิด ร่วมสร้าง กิจกรรมในส่วนที่จะเป็นประโยชน์

และสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไป

Last Updated (Wednesday, 14 December 2011 08:32)