ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสระแก้ว โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

    โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ 1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 2 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 4 เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 5 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะทั้งด้านชีวิต คุณธรรม จริยธรรม

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1937
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11635128
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการภาคอีสาน จัดประชุมเพื่อสร้างความก้าวหน้า มั่นคง และสนับสนุนการจัดการศึกษา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการภาคอีสาน จัดประชุมเพื่อสร้างความก้าวหน้า มั่นคง และสนับสนุนการจัดการศึกษา

alt

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1

สมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสาน โดย นายสุรพงษ์ วิทยัน ประธานสมาพันธ์ฯ

พร้อมสมาชิก จำนวน 150 คน ได้จัดประชุมสัมมนา

ตัวแทนสมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสาน เพื่อพัฒนา ประสานงานและสร้างความเข้มแข็ง

ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้

ได้รับเกียรติจาก นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผู้แทนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเอง

เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในระบบราชการ ทั้งนี้ สมาพันธ์ครูธุรการโรงเรียนภาคอีสา

ได้รวมกลุ่มกันในการร่วมคิด ร่วมสร้าง กิจกรรมในส่วนที่จะเป็นประโยชน์

และสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไป

Last Updated (Wednesday, 14 December 2011 08:32)