ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
Bannonghhainam School.... camping student ethics morality.Level elementary education,1-3 years

นายสมศักดิ์  จักสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ในวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 

ณ  วัดหนองไข่น้ำ  ตำบลหนองไข่น้ำ  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อส่งเสริมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่สร้างสรรค์ของผู้เรียนและครูอย่างต่อเนื่อง 

 และเป็นการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  

มีจริยธรรม  วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

นางสาวพันทนี  นาพิริยะพงศ์/ครูอัตราจ้าง/ถ่ายภาพ

นางสาวชนิษฐา  ชีโพธิ์/ธุรการ/รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2006
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13255546
ศูนย์รวมลิงค์
Home 10 ข่าวเด่นจาก "สถานีเครือข่าย" สถานีข่าว สพป.นม.1 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

http://youtu.be/eJ-b1X6GXS4

Last Updated (Tuesday, 01 November 2011 08:22)