ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่ 5

เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ขึ้น

ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านซาด มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ

โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 และโรงเรียนบ้านซาด 

ซึ่งลูกเสือ - เนตรนารี ต่างได้รับความรู้จากการเดินทางไกล และเข้าฝึกปฏิบัติในฐานต่างๆ บรรยากาศ

เต็มไปด้วยความรู้ ความประทับใจ และความสนุกสนาน  ชมภาพบรรยากาศกันได้เลย

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1943
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11879937
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2554  นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

และ  สจ.รัชฏา  ใจกล้า เป็นประธานในการ  เปิดโครงการประกันคุณภาพการอ่าน

การเขียนด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ.ห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

alt

alt

alt

alt

alt

รายงานโดย นางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Sunday, 16 October 2011 14:09)