ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านพลกรัง

             เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555  นายณัฐพงศ์  กอสาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)  ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียน ปลูกจิตสำนึกรักในกิจกรรมและรู้จักแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ด้านทักษะความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1998
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13083062
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้100% โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรร

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) รายงานโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้   100 %    โดยเครือข่ายผู้ปกครอง ในช่วงปิดเทอม สนองนโยบายของ สพป.นม.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และมีครูที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการ วิชัย  กฤษกลาง   คุณครูเดชะ  คิดก่อนทำ   คุณครูบรรจบ  แนมกลาง   คุณครูสุกัญญา  แนมกลาง   คุณครูแสวง แนมกลาง   คุณครูสุภาพ มั่นกลาง และคุณครูสำรวย  เทียบกลาง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

Last Updated (Saturday, 26 January 2013 17:40)