ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ผอ.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารเกษียณอายุราชการ

วันที่ 31 กรกฎาคม - 2  สิงหาคม 2555

ผู้อำนวยการจุฑามาส  ชุ่มเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารเกษียณอายุราชการ และศึกษาดูงาน

ณ จังหวัดราชบุรี และกรุงเทพมหานคร

จัดโดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14044526
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)

 

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ตั้งอยู่หมู่ 11  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 

มีบุคลากรครู  จำนวน  4  คน คือ

 

 

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2554  ทั้งสิ้น 49  คน

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

Bestpractice

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

ธนาคารไทยพาณิชย์

 

ตัวบ่งชี่ที้ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

1.2 ผู้เรียนมีสุนทรีภาพ

กิจกรรมสอนโดยวิทยากรภายนอก

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

กิจกรรมเตรียมการก่อนเปิดเรียน

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

กิจกรรมเตรียมการก่อนรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ปีการศึกษา  2555

ส่งครูเข้ารับการอบรม 100 % ณ โรงแรม V-ONE เมื่อ 26 พ.ค.2554

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

แห่เทียนพรรษาจากโรงเรียนไปถวายที่วัดบ้านหนองตะไก้

 

alt

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

คณะครูนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษา

 

alt

 

นักรียน ครู ร่วมกับผู้ปกครองและนำชุมชนปลูกต้นไม้ริมถนน

ในบริเวณโรงเรียนและในบริเวณวัด

 

คุณนำผึ้งมอบบ้านแก่คนตาบอดบ้านหนองตะไก้

              

alt

 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อ 1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

1)ด้านวิชาการ /17.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อบรมผลิตสื่อภาษาไทย

 alt

ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554

alt

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

 

alt

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อ 1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

2)ด้านการบริหารทั่วไป /17การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

alt

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554

alt

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี

ใช้รถโมบายคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโนนสูง

alt

เมื่อ 4 สิงหาคม 2554  ให้นักเรียนสืบค้นอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดเคลื่อนที่

 

alt

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อ 1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

2)ด้านการบริหารทั่วไป /14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 alt

 ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้จำนวน 10 ชุด

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

คณะครูและผู้ปกครองพานักเรียนไปทำ

บัตรประจำตัวประชาชน

( Thai  Nationnal  ID  Card )

ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง

alt

 

alt

 

alt

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเป็นอย่างดี

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณธรรมนักเรียน

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านหนองตะไก้

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Friday, 14 December 2012 08:49)