ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
รางวัล"ครูสอนดี"...ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม

เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2555  ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม  ร่วมแสดงความยินดีกับ  คุณครูบุญเลิศ  สง่ากลาง  ในโอกาสได้รับคัดเลือกรางวัล "ครูสอนดี  ประจำปี  ๒๕๕๔"  

ในการนี้  ผอ.นรินทร์  นิติธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวยกย่อง  เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแด่คุณครูทุกท่านสืบไป...

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1970
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12553915
ศูนย์รวมลิงค์
Home แนะนำโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)

 

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ตั้งอยู่หมู่ 11  ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 

มีบุคลากรครู  จำนวน  4  คน คือ

 

 

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2554  ทั้งสิ้น 49  คน

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

Bestpractice

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

ธนาคารไทยพาณิชย์

 

ตัวบ่งชี่ที้ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

1.2 ผู้เรียนมีสุนทรีภาพ

กิจกรรมสอนโดยวิทยากรภายนอก

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

กิจกรรมเตรียมการก่อนเปิดเรียน

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

กิจกรรมเตรียมการก่อนรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ปีการศึกษา  2555

ส่งครูเข้ารับการอบรม 100 % ณ โรงแรม V-ONE เมื่อ 26 พ.ค.2554

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

แห่เทียนพรรษาจากโรงเรียนไปถวายที่วัดบ้านหนองตะไก้

 

alt

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

คณะครูนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษา

 

alt

 

นักรียน ครู ร่วมกับผู้ปกครองและนำชุมชนปลูกต้นไม้ริมถนน

ในบริเวณโรงเรียนและในบริเวณวัด

 

คุณนำผึ้งมอบบ้านแก่คนตาบอดบ้านหนองตะไก้

              

alt

 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อ 1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

1)ด้านวิชาการ /17.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

อบรมผลิตสื่อภาษาไทย

 alt

ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554

alt

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

 

alt

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อ 1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

2)ด้านการบริหารทั่วไป /17การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

alt

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554

alt

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี

ใช้รถโมบายคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโนนสูง

alt

เมื่อ 4 สิงหาคม 2554  ให้นักเรียนสืบค้นอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดเคลื่อนที่

 

alt

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อ 1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

2)ด้านการบริหารทั่วไป /14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 alt

 ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้จำนวน 10 ชุด

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

คณะครูและผู้ปกครองพานักเรียนไปทำ

บัตรประจำตัวประชาชน

( Thai  Nationnal  ID  Card )

ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง

alt

 

alt

 

alt

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเป็นอย่างดี

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณธรรมนักเรียน

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านหนองตะไก้

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Friday, 14 December 2012 08:49)