ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียน เคหะประชาสามัคคี

 

 

 

นายสามารถ โพธิ์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะประชาสามัคคี

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี

      มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ใฝ่รู้ ICT มีสุขภาพดี  ภายในปี 2556

 

พันธกิจ  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี

1.  ครูสอนเต็มเวลา  เต็มหลักสูตร  เต็มความสามารถ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย

4.  สร้างขวัญกำลังใจใฝ่รู้ ICT มีสุขภาพดีให้บุคลากรในโรงเรียน

โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
978 ซอยมิตรภาพ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
Tel : 0-4421-1235  Fax : 0-4421-1235
Email : kaehaschool@hotmail.com

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1886
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9698754
ศูนย์รวมลิงค์
Home ตอบโจทย์บ้านฉันอ่านออกเขียนได้ นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นร.รร.บ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ นครราชสีมา

นางรพีพรรณ ปัญญารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเล ชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา ภายในงานมีการแสดงพระราชกรณียกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้มากมาย

 

Last Updated (Friday, 29 April 2011 17:40)