ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสระแก้ว โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ 1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 2 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 4 เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 5 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะทั้งด้านชีวิต คุณธรรม จริยธรรม

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1921
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11400113
ศูนย์รวมลิงค์
Home xxxxxxx ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนสุขานารี “กิจกรรมบัณฑิตน้อย”

     โรงเรียนสุขานารีมีนโยบายให้นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ของโรงเรียนได้รับวุฒิบัตร  โดยจัดให้มีกิจกรรม  “บัณฑิตน้อย”  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและสถาบัน  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา

alt
 alt

 

alt

 alt
alt
 

Last Updated (Tuesday, 19 March 2013 16:00)