ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
แนะนำโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 สพป.นม.1

 

 

 

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 

(บ้านใหม่เกษม) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

  

 

 

 

                            ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท

                                อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  30240  

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3

เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้คู่คุณธรรม

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรได้รับการพัฒนา

จัดระบบการศึกษาด้วย ICT สามัคคีกับชุมชน ทุกคนมีความสุข

 

พันธกิจ (Mission)

1.      พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.      ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

3.      จัดและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน

      และองค์กรต่างๆในชุมชน

4.      จัดและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

      มีมารยาทแบบไทย

 

 

คำขวัญโรงเรียน        รู้เวลา   รู้หน้าที่   มีวินัย

 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้ที่

เว็บไซต์โรงเรียน :  http: //kanfaifa3.ning.com

E-mail   *  sudarat1973@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  '  044-430519

 

 

 

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13156924
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2555  นายวรวุธ  สาระกุล ผู้ดำเนินรายการ "ครูสร้างคน คนสร้างโลก"    ได้มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  ซึ่งเป็นผลการบริหารการศึกษาของ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาตามนโยบาย 10+1  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  ซึ่งเกิดผลงานด้านการศึกษาความสำเร็จที่ภาคภูมิใจร่วมกัน ของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายทั้ง 11 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนของ สพป.นม.1

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 27 December 2012 18:57)