ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
แนะนำโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

 

 

 นายชัยรัตน์  ชอบใหญ่ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรม 

 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

ตั้งอยู่ที่ 827  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา  30000

  

 

    

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (vision)

โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

ภายในปี 2554  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี

และมีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

บนพื้นฐานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนด้วยดี

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

 

" เรียนดี  กีฬาเก่ง  ไม่เกรงงาน"

 

สีประจำโรงเรียน

 

"น้ำเงิน - เหลือง"

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

"ต.จ.๗"

    

 

 

    ปัจจุบันโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 

มีนักเรียนทั้งหมด 305 คน 

มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน

   1.  นายชัยรัตน์   ชอบใหญ่   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   2.  นางวิมลวรรณ  โลหิตยา  ครูชำนาญการพิเศษ

   3.  นางเพลินพิศ  ณ สงขลา         ครูชำนาญการ

   4.  นางประทุม  ศรีพันธ์                 ครูชำนาญการ

   5.  นางจิรฐา   ภู่ประดิษฐ์              ครูชำนาญการ

   6.  นางสุมิตรา  ณ บางช้าง          ครูชำนาญการ

   7.  นางกรุณา  อุคหปัญญากุล      ครูชำนาญการ

   8.  นางสุวรรณ  เนตรสูงเนิน          ครูชำนาญการ

   9.  นางฉวีวรรณ  อันทยัน              ครูชำนาญการ

   10.นางสำรอง   เมี้ยนมิตร             ครูชำนาญการ

   11.นายวิริยะ  เริงสุขพิพัฒนะ        ครูชำนาญการ

   12.นายวิเวก  แสงเศวต                 ครูชำนาญการ

   13.นายนิพนธ์   อวยพร                ช่างครุภัณฑ์ 3

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7  

 โทร. 044-243680

 E-maiL : kokprom7school@gmail.com

---------------------------------

รายงานข้อมูลโดย : นางรัตนา  สืบสำราญ 

ธุรการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 + โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1938
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11637896
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เรียน ผอ. ทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยทาง สพป.นม.1 เห็นว่า นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1 ได้ให้ไว้กับทุกโรงเรียนนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละโรงเรียนที่จะเลือกหรือนำไปใช้ทั้ง 10 ข้อ นั้น กลุ่มงานเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผ่นป้ายพร้อมข้อความนโยบาย 10 ประการ หากโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ไปใช้ได้
เพื่อที่โรงเรียนจะนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่สำคัญคือการอ่านออกเขียนได้ครบ 100% การมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น พร้อมนี้นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร มีความตั้งใจที่จะให้ ทุกโรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ไว้
พร้อมได้กำหนดแนวทางที่จะส่งเสริมสับสนุนโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนได้ดีตามเกณ์ที่กำหนด ดาวน์โหลดภาพคลิกที่นี่

Last Updated (Wednesday, 26 January 2011 06:20)