ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) ร่วมถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2554

โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร)

              นำโดยท่านผู้อำนวยการณรงค์จิต   สิทธิปรุ และคณะครู   ได้เข้าร่วม      พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๔  ในภาคเช้า       ณ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ และในภาคค่ำได้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าโพธิ์

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14044382
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนและคณะครู มาเตรียมความพร้อมครบทุกคนalt

alt

Last Updated (Wednesday, 31 October 2012 10:59)

Read more...

 

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง ต้อนรับศึกษานิเทศก์ติดตามและเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ชั้น ป.๑

 

ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

 โดย ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมกันต้อนรับศึกษานิเทศก์จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปรางค์ทอง

ในการนิเทศติดตามและเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ชั้น ป.๑

โครงการเเท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการดำเนินงาน และสรุปรายงานส่ง สพฐ.

 

alt

 

alt

 

                                                                                          ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Last Updated (Wednesday, 31 October 2012 08:49)

 

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด ประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)

การนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

โดยท่าน ศน.พรรณาภรณ์  ตู้กลาง

30  ตุลาคม  2555

alt

www.katinsc.com

www.facebook.com/katinschool

ครูอดิรัตน์ : รายงาน

Last Updated (Wednesday, 31 October 2012 08:06)

 

สตผ. สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

          เมื่่อวันที่  30 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.) ชุดที่ 19 ของ สพฐ. ประกอบด้วย ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ  ดร.ดารณี  คำวัจนัง  ดร.วรรณี  ไทยานันท์  ศน.ประคอง  บัวปรอท  ได้เดินทางมาติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ครั้งที่ 2/2555 และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  โดยมี รอง.เผด็จศึก  โชติกลาง รอง.ผอ.สพป.นม.1 ศน.สมุทร  สันติธรรมพงษ์  ศน.สุรการ  เมธีสิริกุล  ผอ.พยุงศักดิ์  เสริฐสูงเนิน ประธานศูนย์ฯด่านจันอัดเมืองปราสาท  ผอ.วิชัย  กฤษกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ และคณะครูบุคลากร  ร่วมให้ข้อมูลและรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

altalt

Last Updated (Wednesday, 31 October 2012 17:20)

 

บ้านหนองตาคง : เตรียมความพร้อม

ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองตาคงร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนด้วยการจัดแหล่งเรียนรู้  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน
alt
alt

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:36)

 

เปิดเทอมคึกคักที่โรงเรียนบ้านโคกสูง พร้อมรับการนิเทศ Tablet

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูงได้ทำการเปิดภาคเรียนเทอม 2 โดยนายไพจิตร คล่องสารา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าว มอบโอวาทเปิดภาคเรียนแก่เด็กนักเรียนทุกคน และ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำนวน 7 คน และเวลาบ่ายโมง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อม คณะครู ได้ต้อนรับ นางพจณี พงธนานนท์ (ศึกษานิเทศ สพป นม 1 ) เพื่อนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)

alt

alt

alt

กระจิบข่าวรายงานโดย นายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสูง และ ลำเชิงไกร

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:36)

 

บ้านหนองตาคง : TABLET

โรงเรียนบ้านหนองตาคงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการใช้ Tablet ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  รวมทั้งกำหนดแนวทางในการใช้และการเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ เช่น  ห้องเรียน  ที่จัดเก็บ  ตู้ชาร์ท  และเตรียมการให้ความร้แก่ผู้ปกครองในลำดับต่อไป

alt
alt

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:35)

 

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

       โรงเรียนบ้านพลจลก  จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดย ครูขนิษฐา พรมป้อ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่  30 ตุลาคม 2555  ซึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนชั้น ป.1 มีความสุข และสนุกกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  

alt

alt

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:35)

 

โรงเรียนบ้านพลจลก ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชั้น ป.1 เรื่องการจัดการ Tablet ในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพลจลก สพป.นม.1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1

       โดย นายวิเชียร  ชาติผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลก และนายเสน่ห์  ยศกลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพลจลก  แจ้งเพื่อทราบและปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555  ณ หอประชุุมโรงเรียนบ้านพลจลก

alt

alt

http://www.poljalok.ac.th

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:35)

 

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรับเสด็จฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด

"อาคารสิรินธร" 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ในวันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมี

ยังความปลาบปลื้มแก่คณะครูทุกคนเป็นล้นพ้น

นันทิช  ฉัตรศุภสิริ / รายงาน

alt

 

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:34)

 
More Articles...