ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
หนองไข่น้ำ........จัดกิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก

 

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 

พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ได้จัดกิจกรรมสนทนาศิษย์ลูกขึ้น 

เพื่อให้ครู  และผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน  แสดงความคิดเห็น  ปรึกษาหารือ 

เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเอง

 

นางสาวชนิษฐา  ชีโพธิ์

ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ

รับทราบค่ะ

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2001
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13155225
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนและคณะครู มาเตรียมความพร้อมครบทุกคนalt

alt

Last Updated (Wednesday, 31 October 2012 10:59)

Read more...

 

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง ต้อนรับศึกษานิเทศก์ติดตามและเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ชั้น ป.๑

 

ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

 โดย ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมกันต้อนรับศึกษานิเทศก์จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปรางค์ทอง

ในการนิเทศติดตามและเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ชั้น ป.๑

โครงการเเท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการดำเนินงาน และสรุปรายงานส่ง สพฐ.

 

alt

 

alt

 

                                                                                          ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Last Updated (Wednesday, 31 October 2012 08:49)

 

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด ประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)

การนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

โดยท่าน ศน.พรรณาภรณ์  ตู้กลาง

30  ตุลาคม  2555

alt

www.katinsc.com

www.facebook.com/katinschool

ครูอดิรัตน์ : รายงาน

Last Updated (Wednesday, 31 October 2012 08:06)

 

สตผ. สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

          เมื่่อวันที่  30 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.) ชุดที่ 19 ของ สพฐ. ประกอบด้วย ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ  ดร.ดารณี  คำวัจนัง  ดร.วรรณี  ไทยานันท์  ศน.ประคอง  บัวปรอท  ได้เดินทางมาติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ครั้งที่ 2/2555 และได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  โดยมี รอง.เผด็จศึก  โชติกลาง รอง.ผอ.สพป.นม.1 ศน.สมุทร  สันติธรรมพงษ์  ศน.สุรการ  เมธีสิริกุล  ผอ.พยุงศักดิ์  เสริฐสูงเนิน ประธานศูนย์ฯด่านจันอัดเมืองปราสาท  ผอ.วิชัย  กฤษกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯ และคณะครูบุคลากร  ร่วมให้ข้อมูลและรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

altalt

Last Updated (Wednesday, 31 October 2012 17:20)

 

บ้านหนองตาคง : เตรียมความพร้อม

ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองตาคงร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนด้วยการจัดแหล่งเรียนรู้  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน
alt
alt

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:36)

 

เปิดเทอมคึกคักที่โรงเรียนบ้านโคกสูง พร้อมรับการนิเทศ Tablet

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูงได้ทำการเปิดภาคเรียนเทอม 2 โดยนายไพจิตร คล่องสารา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าว มอบโอวาทเปิดภาคเรียนแก่เด็กนักเรียนทุกคน และ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำนวน 7 คน และเวลาบ่ายโมง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อม คณะครู ได้ต้อนรับ นางพจณี พงธนานนท์ (ศึกษานิเทศ สพป นม 1 ) เพื่อนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)

alt

alt

alt

กระจิบข่าวรายงานโดย นายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสูง และ ลำเชิงไกร

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:36)

 

บ้านหนองตาคง : TABLET

โรงเรียนบ้านหนองตาคงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการใช้ Tablet ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  รวมทั้งกำหนดแนวทางในการใช้และการเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ เช่น  ห้องเรียน  ที่จัดเก็บ  ตู้ชาร์ท  และเตรียมการให้ความร้แก่ผู้ปกครองในลำดับต่อไป

alt
alt

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:35)

 

โรงเรียนบ้านพลจลก จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

       โรงเรียนบ้านพลจลก  จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดย ครูขนิษฐา พรมป้อ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่  30 ตุลาคม 2555  ซึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนชั้น ป.1 มีความสุข และสนุกกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  

alt

alt

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:35)

 

โรงเรียนบ้านพลจลก ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชั้น ป.1 เรื่องการจัดการ Tablet ในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพลจลก สพป.นม.1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1

       โดย นายวิเชียร  ชาติผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลก และนายเสน่ห์  ยศกลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพลจลก  แจ้งเพื่อทราบและปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555  ณ หอประชุุมโรงเรียนบ้านพลจลก

alt

alt

http://www.poljalok.ac.th

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:35)

 

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรับเสด็จฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด

"อาคารสิรินธร" 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ในวันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมี

ยังความปลาบปลื้มแก่คณะครูทุกคนเป็นล้นพ้น

นันทิช  ฉัตรศุภสิริ / รายงาน

alt

 

Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 22:34)

 
More Articles...